Hoe wijdverspreid is innovatie in Facility Management?

Innovatie heeft enorm veel potentie voor bedrijven die ernaar streven om hun marktaandeel vast te houden en te laten groeien en die hun winstmarges willen vergroten. Maar hoe goed gaan we om met innovatie in Facility Management?

Innovatie is een van de grootste uitdagingen in de Facility Management. Innovatie is niet alleen belangrijk vanwege de toegenomen concurrentie tussen serviceproviders, maar ook vanwege een toegenomen vraag van cliënten naar innovatieve oplossingen.

Vroeger waren kostenbesparingen de belangrijkste drijfveer achter de beslissing om te outsourcen. Echter, na verloop van tijd legden klanten meer nadruk op toegang tot nieuwe vaardigheden, snellere time-to-market voor nieuwe en betere producten en services en met name meer innovatie. Hoewel sommige overeenkomsten gesloten zijn op kostenneutrale basis of zelfs tegen hogere initiële kosten, waren de waardevoordelen van innovatie evident.

Innovatie begrijpen in de context van Facility en Service Management

Innovatie in Facility Management is complexer dan innovatie bij productgerichte bedrijven. Zowel in de praktijk als in theorie was productinnovatie veel dominanter in productgerichte bedrijven dan service-innovatie. Wat is de kern van service-innovatie?

Organisaties die nieuwe ideeën willen creëren, moeten innovatie in Facility Management en Service Management gepland aanpakken. Verbeteringen die per ongeluk of willekeurig tot stand komen, zijn geen service-innovatie.

Innovatie zou niet willekeurig moeten plaatsvinden, en dat geldt ook voor de voordelen van innovatie, zoals economische vooruitgang, persoonlijke groei en productiviteit. U dient rekening te houden met al deze maatstaven en factoren.

Innovatie moet ook in het hele bedrijf gecoördineerd worden. Dit kan gedaan worden via best-practiceprogramma’s waarin Center of Excellence de verzameling, definitie, documentatie en uitvoering van innovatiepraktijken op gestructureerde wijze mogelijk maakt.

Vanwege de gedecentraliseerde aard van hun activiteiten, is het met name voor servicebedrijven erg lastig om servicepersoneel op innovatieve wijze in te zetten. Innovatie moet dan ook bottom-up of top-down geïmplementeerd worden.

De invloed van innovatie in Facility Management

Hoewel er ontegenzeggelijk innovatie plaatsvindt in de Facility Management, is het de vraag om hoeveel innovatie het gaat en of het gepland is.

Cijfers tonen aan dat de financiële middelen voor innovatie in de servicesector drie keer lager zijn dan in de productiesector. Hier zijn veel redenen voor. Het zou kunnen zijn dat de servicesector volwassener is dan de productiesector, waardoor er minder geïnnoveerd hoeft te worden. Dit is echter onwaarschijnlijk, omdat de servicesector de afgelopen 25 jaar sneller gegroeid is dan de productiesector. Een andere oorzaak van de lagere investeringen in innovatie in Facility Management kan zijn dat de gedecentraliseerde setup het lastig maakt om de totale toewijzing van middelen voor innovatie te meten. Deze oorzaak ligt meer voor de hand.

Een ander struikelblok voor innovatie in serviceorganisaties zoals serviceproviders voor Facility Management kan zijn dat ze vaak immateriële producten produceren die niet eenvoudig geïnnoveerd kunnen worden.

Dat, gecombineerd met de gelijktijdigheid (het feit dat services tegelijkertijd geleverd en gebruikt worden) en heterogeniteit (twee service deliveries zijn nooit hetzelfde) verklaart mogelijk waarom innovatie minder vaak voorkomt bij services dan bij producten.

Onderzoek naar innovatie in Facility Management

Hoewel er weinig gegevens zijn over hoeveel er wordt geïnvesteerd in innovatie bij Facility Management, is er veel onderzoek gedaan dat de twee algemene verklaringen ondersteunt:

  • Hoe groter de serviceproviders, hoe groter de kans dat zij innoveren. Dit past goed binnen een enquête waaruit naar voren kwam dat hoe internationaler een servicebedrijf is, hoe innovatiever het is. De oorzaak hiervan is dat grotere serviceproviders vaker over een robuust innovatieproces beschikken en veel vestigingen hebben waar innovatie kan plaatsvinden.
  • Geoutsourcet facility management is innovatiever dan intern Facility Management. De struikelblokken voor intern Facility Management zijn vaak groot en vallen in een van drie categorieën: culturele inertie, gebrek aan omvang en processen, en te weinig inspiratie van buitenaf. Een enquête toonde aan dat 92% van de facility managers van mening was dat innovatie anders wordt aangepakt door geoutsourcet dan door intern Facility Management.

Wilt u meer informatie over innovatie in Facility Management? Download dan de whitepaper Service Innovation in the Facility Management Industry