Hoe bevordert u gezondheid en welzijn van medewerkers?

De werkplek is niet langer een kostenpost, maar een middel om medewerkers aan te trekken en te binden. Met het oog op de nabije toekomst gaan slimme professionals in FM, HR en CRE nu al aan de slag met plannen voor het bevorderen van gezondheid en welzijn van medewerkers op de werkplek. We gaan in dit artikel in op wat nu al kan en soms moet. Uiteraard kijken we ook vooruit. Op basis van onderzoek uit 2017 geven we de vooruitzichten voor 2025. Zo weet u na het lezen van dit artikel hoe de werkplek de organisatie aantrekkelijker en gezonder maakt.


Gezondheid en welzijn op de werkplek verhogen de winst door verbeterde productiviteit

Aan werk gerelateerde stress neemt toe in de samenleving. Bijgevolg is dat burn-outs ook steeds vaker voorkomen. Onderzoek laat zien dat een magere 15% van de volwassenen, fulltime in dienst, echt enthousiast is over en betrokken is bij het werk. Organisaties lopen daardoor het risico dat productiviteit omlaag gaat. In potentie volgt innovatie op de werkvloer daar vlak achteraan.

Ondanks dat dit een serieus risico is, ligt hier niet de enige uitdaging. De zakelijke wereld van 2018 laat verschillende uitdagingen zien. Er woedt op dit moment een heftige ‘War on Talent’, de demografie van de werkende bevolking verandert in leeftijd en diversiteit en de arbeidsmarkt is continu in beweging. Dit alles bij elkaar vraagt een nieuwe, slimme aanpak in workplace design. De uitdagingen zorgen voor nieuwe vereisten aan de ontwikkeling en het beheer van workplace design.

In ‘vroeger’ tijden was de werkplek een fysiek aspect en werd vaak gezien als kostenpost waarop zo veel mogelijk bezuinigd moet worden. Deze houding heeft bij een aantal organisaties al plaatsgemaakt voor een compleet andere visie op werkplek. Namelijk die van de werkplek als middel om prestaties te verbeteren. Dus geen kostenpost, maar een middel om de productiviteit en winst te verhogen.

En de werkplek heeft ook invloed op het aantrekken van nieuw talent. We spraken al eerder en ook hierboven over de ‘War on Talent’. De juiste workplace design en een sterk dienstverlenend karakter als uitgangspunt helpen organisaties de juiste medewerkers aan te trekken. Voeg daar dan de juiste dienstverlening op de werkplek en in de werkomgeving en zorg aan toe. Hiermee ontstaat een pakket aan faciliteiten die een omgeving creëert waarin medewerkers willen werken en blijven werken. En een omgeving waarin verschillende generaties met verschillende wensen en behoeften groeien en bloeien met én naast elkaar.

Focus op gezondheid en welzijn

Weten welke uitdagingen er liggen, is de eerste stap naar een oplossing. Dan is de vraag hoe we de bovengenoemde uitdagingen aanpakken. De leden van CoreNet Global waren daar in een onderzoek van CoreNet Global en ISS in 2017 heel duidelijk over. Focus op gezondheid en welzijn op de werkplek!

Motieven voor voor gezondheid en welzijn op de werkplek

De resultaten van deze enquête zijn voor gezondheid en welzijn op de werkplek heel duidelijk. Meer dan 33% van de respondenten geloven dat een focus op gezondheid en welzijn een positief heeft op het aantrekken en behouden van talent. Een extra 24% van de respondenten gaven aan dat het voeren van een agenda voor gezondheid en welzijn op de werkplek de winst verhoogt door grotere productiviteit.

Inzicht in de impact

De overtuigingen die de respondenten hebben, vertalen zich ook in de manier waarop ze de impact van initiatieven voor gezondheid en welzijn op de werkplek (willen) aantonen. Daarbij kijkt 54% naar de toename in medewerkerstevredenheid als belangrijkste indicator om het effect van programma’s voor gezondheid en welzijn op de werkplek. Van de respondenten neemt 51,3% verbetering in medewerkersbetrokkenheid als belangrijkste graadmeter. Het verschil tussen behoud van medewerkers voor en na de introductie van een agenda voor gezondheid en welzijn op de werkplek is voor 44,7% van de respondenten een belangrijke indicator.

In het onderzoek van CoreNet Global werden respondenten gevraagd naar hoe zij de impact van initiatieven voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers op de werkplek inzichtelijk maken. De respondenten konden meerdere antwoorden geven. De resultaten waren: Verbetering in resultaten gezondheids -check 21,3% Minder ziekteverlof 43,3% Hogere medewerkersretentie 44,7% Hogere betrokkenheid medewerkers 51,3% Hogere tevredenheid medewerkers 54% Zorgkosten medewerker 18% Een evaluatie methodiek met terugkoppeling 26% Geen evaluatiemethode ingericht 29,3% Anders (licht toe) 3,3%Verschil in prioriteiten

De professionals in Facility Management, gebouwbeheer (CRE) en HR weten van de positieve effecten van een focus op gezondheid en welzijn op de werkplek. Ze zijn er van overtuigd dat het kan helpen bij het winnen van de ‘War on Talent’. Ze weten dat het de productiviteit en het nettoresultaat vergroot. Onderzoek laat echter zien dat er een verschil is tussen wensen gezondheid en welzijn op de werkplek en wat er werkelijk aangeboden wordt door werkgevers.

Wat werkgevers bieden

De meeste respondenten geven aan dat zij voorzien in verschillende diensten die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van hun medewerkers. Denk daarbij aan:

  • specifieke koffie- en theecorners;
  • specifieke lunchplekken;
  • vrije beschikking over dranken, fruit en groente;
  • gezonde keuzes in eten;
  • programma’s voor stressreductie.

Wat medewerker wensen

De dienstverlening sluit alleen niet aan bij wat medewerker wensen. Zij vragen om:

  • gezonde keuzes in eten;
  • sport/fitnessruimte;
  • een ontwerp van de werkplek die bijdraagt aan de gezondheid
  • vrije beschikking over fruit en groente
  • specifieke koffie- en theecorners en specifieke lunchplekken

Uit bovenstaand overzicht trekken we twee conclusies. De eerste conclusie is dat het aanbod niet aansluit op de behoeften. En daar waar het gevraagde wel wordt aangeboden, hebben werkgevers een andere prioritering dan de medewerkers.

Organisaties met een duidelijke toekomstvisie zijn overtuigd dat een agenda voor gezondheid en welzijn op de werkplek op verschillende manieren bijdraagt aan employer branding, productiviteit en nettoresultaat. De dienstverlening die zij daarvoor aanbieden, sluit alleen niet aan bij wat de medewerker. Organisaties bieden het volgende aan: specifieke koffie- en theecorners, specifieke lunchplekken, vrije beschikking over dranken, fruit en groente, gezonde keuzes in eten en programma’s voor stressreductie. Medewerkers vragen om gezonde keuzes in eten, sport/fitnessruimte, een ontwerp van de werkplek die bijdraagt aan de gezondheid, vrije beschikking over fruit en groente, specifieke koffie- en theecorners en specifieke lunchplekken. Hiermee wordt duidelijk dat de prioritering ook anders is.

Verduurzaming van werkplek

Verschillende onderzoeken en studies laten zien dat verduurzaming van de werkplek het gevoel van welzijn vergroot. Met verduurzaming, of green retrofitting, bedoelen we in dit geval het aanbrengen van groen op de werkplek. Het plaatsen van planten, dus. Uitzicht op groen verlaagt het stressniveau en vermindert frustraties. Daarbij neemt het geduld en het algemene gevoel van tevredenheid toe met groen op de werkplek.

Voor professionals in Facility Management, gebouwbeheer (CRE) en HR is het nuttig en aan te raden hoe zij de huidige werkplek kunnen opwaarderen of verduurzamen. Bijvoorbeeld door meer planten op de werkplek te plaatsen. Of door lopend vergaderen te stimuleren.

Daar staat tegenover dat steeds meer medewerkers kiezen voor werken op een andere locatie. Bijvoorbeeld in gedeelde werkplekken of thuis. Dat betekent een lagere bezetting van kantoorruimte. Deze beschikbare ruimte biedt mogelijkheden voor diensten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Bijvoorbeeld door gemakkelijk te gebruiken fitness apparatuur. Met deze snel te implementeren diensten, maakt u grote stappen in gezondheid en welzijn op de werkplek.

Vooruitkijken: gezondheid en welzijn in 2025

Verduurzaming van de bestaande werkplek en het aanpassen voorzieningen zijn quick wins. Een groei van de gezondheid en het welzijn van medewerkers vereist echter een lange termijn aanpak die een impact heeft op strategisch niveau.

Als het gaat om de voorzieningen in gezondheid en welzijn op de werkplek geven respondenten een aantal specifieke ontwikkelingen aan. Respondenten verwachten in 2025 dat zij de werkplek hebben ingericht met geavanceerde verlichting. Gevolgd door toepassing van Biophilic design principles in lucht en licht; gepersonaliseerde gezondheidszorg; een coördinator voor welzijn; en armbanden die stress monitoren.

In het onderzoek van CoreNet Global werden respondenten gevraagd naar welke van de volgende voorzieningen zij verwachten aan te bieden in 2025. De respondenten konden meerdere antwoorden geven. De resultaten waren: Geavanceerde verlichting 65,8% Biophilic design (natuurlijke verlichting) 51,7% Geavanceerde waterzuivering 32,9% Cardiovasculaire apparatuur 31,5% Een welzijnscoördinator 34,9% Gepersonaliseerde zorg 40,9% Robots als persoonlijke hulp 19,5% Armbanden die stress monitoren 34,9% Geen van de genoemde voorzieningen 12,1% Anders (licht toe) 4%

Naast de fysieke en dienstverlenende voorzieningen zijn de prioriteiten in aanloop naar 2025 heel duidelijk. Respondenten stelden een top-5 samen. Daaruit bleek dat een zorgverzekering voor medewerkers de hoogste prioriteit had. Gevolgd door flexibiliteit in werk en de mogelijkheid om te trainen/sporten.

Op basis van het algemene vooruitzicht is er geen twijfel mogelijk. De sector is eensgezind over de positieve impact van focus op gezondheid en welzijn op de werkplek. Programma’s ter bevordering van de gezondheid en het welzijn op de werkplek verhogen de betrokkenheid en productiviteit van de medewerker; en de concurrentievoordeel in de volle breedte.

Duidelijk is dat medewerkers meer eisen dan wat de meeste werkgevers bieden. Er worden al wel lange termijn plannen gemaakt om dit te verbeteren. Wat houdt ‘ons’ tegen? Een veel genoemd argument is het beperkte budget. Van de respondenten noemt 71,3% dit als belangrijkste beperking in de uitvoering van programma’s ter bevordering van de gezondheid en het welzijn op de werkplek.

We weten dat er een positief verband is tussen de betrokkenheid, welzijn en productiviteit van de medewerker en het concurrerend vermogen van de organisatie. En we weten dat er een negatief verband is als programma’s ter bevordering van de gezondheid en het welzijn op de werkplek ontbreken. Met die wetenschap kunnen we gemakkelijk stellen dat u het zich eigenlijk niet kunt permitteren om beperkende budgetten te accepteren.

Dit artikel verscheen eerder in het CoreNet Global Leader Magazine van juni 2018.


Over de auteur

Joseph Nazareth

Directeur Health, Safety and Environment (HSE) & Corporate Responsibility bij ISS Group